Gavel in the hand

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad triatlon klubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 9.2.2016 kl. 19.00 på Østfoldhallen (Østfold idrettskrets møtelokale)

Sakliste

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning.
 5. Regnskap.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Budsjett.
 9. Organisasjonsplan.
 10. Valg:
  – Leder og nestleder
  – 4 styremedlemmer og varamedlem
  – 2 revisorer
  – Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  – Valgkomité med leder for neste årsmøte
 11. Info fra styret og ordet er fritt.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksdokumenter:

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen Styre